Staff CGBGC

 

Colin Russell, Rheolwr y Ganolfan

Colin Russell

Ymunodd Colin â CGBGC yn 2008 ac mae ei gyfrifoldebau, yn ogystal â rheoli pob agwedd ar y ganolfan, yn cynnwys cysylltu â phartneriaid cyllido CGBGC a’r tair Canolfan Gofnodi Leol arall ledled Cymru. Mae safle CGBGC yn y rhwydwaith clos hwn o Ganolfannau’n golygu ei fod ef, fel rheolwr, yn gallu gwneud defnydd o’r profiad sydd ar gael yn y canolfannau eraill, a’i fod yn gallu cyfrannu ar lefel strategol at gyflwyno gwybodaeth bioamrywiaeth o’r safon uchaf er lles y cyhoedd.

Mae gan Colin radd mewn sŵoleg ac mae wrth ei fodd gyda chefn gwlad. Mae ei hobïau dros y blynyddoedd wedi mynd ag o allan i’r awyr agored i ddringo, syrffio ac, yn ddiweddar, hwylio o amgylch arfordir Sir Benfro a Dyfrffordd Haven.

Kate Smith, Uwch Swyddog Data Rhywogaethau

Kate Jones

Ymunodd Kate â CGBGC yn 2006 ac mae’n gyfrifol am reoli ein bas data o gofnodion biolegol. Mae gan Kate rôl allweddol mewn cynnal safon uchel y wybodaeth bioamrywiaeth rydyn ni’n gallu ei darparu. Fel rhan o’r rôl hon, mae’n gweithio’n agos â chofnodwyr biolegol gwirfoddol a phroffesiynol yn ein rhanbarth, i gasglu, rheoli a dilysu gwybodaeth am rywogaethau.

Mae hobïau Kate yn cynnwys teithio, cerdded a ffotograffiaeth. Mae llawer o’r lluniau rydych chi’n eu gweld ar y wefan yn waith Kate o Orllewin Cymru. Mae wrth ei bodd gyda byd natur, bywyd gwyllt a chadwraeth natur, ac mae’n llawn edmygedd o bobl sydd ag amser a gwybodaeth i wneud cofnodion biolegol mor fanwl gywir a gofalus.

Vicky Swann, Uwch Swyddog Ymholiadau Data

Mae Vicky wedi bod gyda CGBGC ers diwedd 2007 ac mae’n gweithio gyda’n System Wybodaeth Ddaearyddol. Mae rôl Vicky yn cynnwys cysylltu ag Awdurdodau Lleol ynghylch rhestri ceisiadau cynllunio. Hefyd, cyflwyno mapiau, adroddiadau a haenau’r System Wybodaeth Ddaearyddol y gwneir cais amdanynt gan ymgynghorwyr preifat a sefydliadau eraill, fel Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Asiantaeth Priffyrdd, pan mae arnynt angen gwybodaeth am rywogaethau, safleoedd o dan warchodaeth a chynefinoedd ar gyfer rhanbarth CGBGC.

Yn ogystal â gwaith craidd Vicky, mae hi hefyd wedi chwarae rhan allweddol mewn nifer o brosiectau y mae CGBGC yn ymwneud â nhw, gan ddefnyddio ei sgiliau i sicrhau bod gwybodaeth fiolegol grai yn ddefnyddiol ar gyfer modelu a dadansoddi digidol.

Madeline Tasker, Swyddog Ymholiadau Data

Mae Madeline wedi bod yn gwneud nifer o swyddi ers dechrau gyda CGBGC yn 2008. Mae wedi treulio llawer o’i hamser yn symud data o gofnodion papur ledled y rhanbarth o swyddfeydd rhanbarthol blaenorol CCGC ac, yn fwy diweddar, o’n gwarchodfeydd niferus ni. Hefyd, mae wedi cynnal archwiliadau data ac ymateb i ymholiadau data, yn ôl y galw.

Robert Shaw, Swyddog Data Rhywogaethau

Robert yw aelod diweddaraf y tîm, gan ymuno â ni ym mis Gorffennaf 2014 ar gyfer tymor penodol o flwyddyn i ysgwyddo nifer o gyfrifoldebau Kate tra mae hi ar absenoldeb mamolaeth.

WWBIC Directors

  • Nigel Ajax-Lewis (Cadeirydd)
  • Jane Hodges (Is Gadeirydd)
  • Mike Howe (Ysgrifennydd)
  • Annie Haycock
  • Bob Haycock
  • Trevor Theobald
  • Lizzie Wilberforce
  • Huw Jones

Fe hoffai CGBGC recriwtio cyfarwyddwyr newydd i’r bwrdd. Byddem yn falch iawn o groesawu pobl o gefndir busnes a TG. Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r profiad a’r sgiliau priodol i fod yn ased i’r cwmni, ac os hoffech chi gyfrannu at y gwaith rydyn ni’n ei wneud fel cyfarwyddwr gwirfoddol, cofiwch gysylltu â’r rheolwr, Colin Russell colin@westwalesbiodiversity.org.uk