Rhanbarth Gorllewin Cymru

WWBIC region

Mae’r map yma’n dangos rhanbarth CGBGC, sy’n cynnwys siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

Nid yw’r rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n ymestyn i ran ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin wedi’i gynnwys, gan ei fod yn rhan o Wasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae gan Ranbarth Gorllewin Cymru gyfoeth o safleoedd wedi’u gwarchod, gan gynnwys unig warchodfa Biosffer Cymru, Aber Afon Dyfi, sy’n ffinio â Cheredigion a Gwynedd, a’r unig Warchodfa Natur Forol, o amgylch Ynys Sgomer oddi ar arfordir Sir Benfro.

Bioamrywiaeth yn Sir Gaerfyrddin
Bioamrywiaeth yng Ngheredigion
Bioamrywiaeth yn Sir Benfro

Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnwys cynefinoedd hynod arwyddocaol ar gyfer ein rhanbarth. Mae systemau aberol Bae Caerfyrddin a Chilfach Tywyn, y glaswelltiroedd arfordirol a’r corstiroedd yn safleoedd pwysig i adar mudol a’r infertebrata maent yn bwydo arnynt. Mae dyfroedd agored Bae Caerfyrddin yn safle gaeafu i bron i hanner poblogaeth y DU o’r Fôr-hwyaden ddu. I mewn am y tir, mae Dyffryn Afon Tywi a’r cynefinoedd coediog mawr yn yr ucheldir yn gartref i amrywiaeth o famaliaid, gan gynnwys y Wiwer Goch Ewrasiaidd a Bele’r Coed fwy na thebyg. Mae rhosydd agored, rhostir, corstir a gorgorsydd yn hanfodol i lu o blanhigion ac infertebrata, fel glöyn byw brith y gors a’r morgrug cors du prin iawn. Mae llawer o’r cynefinoedd hyn yn safleoedd sydd wedi’u dynodi’n statudol ac wedi’u rhestr ar y tudalennau ar gyfer rhywogaethau dan warchodaeth pages.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin yn mynd ati i warchod y cynefinoedd hyn a rhai rhywogaethau. Ewch i dudalennau bioamrywiaeth gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin. Cydlynydd y Bartneriaeth yw Isabel Macho.

Mae gan Geredigion amrywiaeth eang o gynefinoedd a bywyd gwyllt pwysig, gan gynnwys un o ddim ond dwy warchodfa biosffer yn y DU, aber afon Dyfi. I mewn am y tir, ceir cynefinoedd tebyg i Sir Gaerfyrddin drws nesaf, gydag ardaloedd eang o rostir, rhosydd llaith a chorgors. Roedd Ceredigion yn ardal bwysig yng nghamau cynnar llwyddiant cadwraeth y Barcud Coch ac, ar yr arfordir, mae poblogaethau sylweddol o’r frân goesgoch.

Mae Bae Ceredigion (Ardal Cadwraeth Arbennig forol) yn gartref i lamhidydd yr harbwr, y dolffin trwyn potel a morlo llwyd yr Iwerydd. Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Ceredigion yn mynd ati i warchod y cynefinoedd hyn a rhai rhywogaethau. Ewch i dudalennau arfordir a chefn gwlad gwefan Cyngor Sir Ceredigion.

Os ydych chi wedi gweld rhywbeth diddorol yng Ngheredigion, cofiwch roi gwybod i Leanne Bird, y Swyddog Bioamrywiaeth. Cliciwch Yma am wybodaeth gyswllt bwysig a hefyd y fformat a argymhellir ar gyfer y data.

Mae Sir Benfro’n bwysig yn rhyngwladol am ei chynefinoedd arfordirol, morol a rhostir helaeth, a’i dŵr croyw a’i choetiroedd. Mae’r cynefinoedd hyn yn gartref i nifer fawr o rywogaethau, gyda rhai ohonynt ond i’w gweld yn Sir Benfro, neu rywogaethau y mae’r sir yn un o ddim ond llond dwrn o safleoedd lle maent i’w gweld yn y DU neu yn Ewrop. Nid yw rhai rhywogaethau sydd o dan warchodaeth, fel yr ystlum a’r dylluan wen, wedi’u cyfyngu i safleoedd wedi’u dynodi nac i gynefinoedd allweddol, ac mae cysylltiad agos rhyngddynt a strwythurau o wneuthuriad dyn. Mae rhywogaethau eraill, fel adar môr a brain coesgoch, yn cyfrannu at wneud Sir Benfro’n ardal nodedig ac maent yn “arwydd” da o gyflwr cyffredinol yr amgylchedd.

Adlewyrchir arwyddocâd rhyngwladol a chenedlaethol bioamrywiaeth Sir Benfro gan y ffaith bod tua 6% o holl arwynebedd y tir mewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac mae yma wyth Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Ceir nifer o Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a sawl Ardal Cadwraeth Arbennig ar y tir, wedi’u dynodi o dan Gyfarwyddyd Adar a Chyfarwyddyd Cynefinoedd a Rhywogaethau yr UE. Mae’r arfordir ac ecosystemau’r môr yn bwysig iawn yn Sir Benfro, gyda’r arfordir yn 259 km o hyd. Mae’r mwyafrif yn rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae’r tirlun yn amrywio o arfordir trawiadol i fryniau agored, dyffrynnoedd, coetiroedd, ac afonydd diarffordd gyda choed ar y naill ochr iddynt. Mae’r dyfroedd morol sydd wedi’u gwarchod o amgylch Sir Benfro’n cynnwys Gwarchodfa Natur Forol Sgomer a thair Ardal Cadwraeth Arbennig forol. Mae gwarchod yr ardaloedd yn y safleoedd dynodedig hyn a thu hwnt iddynt yn fwy hanfodol fyth nag mewn cynefinoedd ar y tir, er mwyn gwneud yn siŵr bod bioamrywiaeth y môr yn cael ei chynnal a’i gwella.

Felly, mae Sir Benfro’n eithriadol bwysig ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd prin o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol. Fodd bynnag, mae’r tirlun ehangach o dir amaethyddol a gofod trefol yn hanfodol bwysig hefyd i rywogaethau a chynefinoedd mwy cyffredin ac maent yn cyfrannu’n sylweddol at gynnal yr holl fioamrywiaeth yn y sir. Mae coridorau bywyd gwyllt mewn ardaloedd adeiledig neu mewn ardaloedd a ddefnyddir yn eang ar gyfer amaethyddiaeth yn darparu ardaloedd parhaus pwysig i blanhigion ac anifeiliaid symud drwyddynt. Mae tir isel, glaswelltiroedd, afonydd, cronfeydd dŵr a hyd yn oed adeiladau i gyd yn gallu cyfrannu at fioamrywiaeth. Mae blodau mwy cyfarwydd y gwrychoedd ac adar mwy cyfarwydd yr ardd yn “arwyddion” hefyd o gyflwr cyffredinol y cynefinoedd a’u bywyd gwyllt.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro yn mynd ati i warchod y cynefinoedd hyn a rhai rhywogaethau. Cydlynydd y Bartneriaeth yw Ant Rogers.