Gwasanaethau

Gwasanaeth Ymholiadau Bioamrywiaeth

Cyfle i chwilio mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae’n cynnwys adroddiad ar rywogaethau, cynefinoedd a data safle penodol a lleol, wedi’u categoreiddio i ddilyn sawl statws a gydnabyddir yn Rhyngwladol, yn Ewropeaidd, yn genedlaethol ac yn lleol.

Pwyntiau arddangos plotiau GIS (e.e. ar gyfer lleoliad rhywogaethau), neu bolygonau (e.e. ar gyfer mathau o gynefinoedd).

Gwasanaeth Gwirio Rhestri Cynllunio

Bugle

Mae awdurdodau cynllunio’n gallu cyflwyno ceisiadau neu restri penodol o’r holl geisiadau cynllunio am archwiliadau bioamrywiaeth, i gyfres benodol o feini prawf, i gynnwys rhywogaethau, safleoedd ac archwiliadau byrion ar gynefinoedd.

Gellir ymestyn y gwasanaeth hwn ar gyfer archwiliadau Cynllun Datblygu Lleol.

Haenau rhybudd GIS

Orange Tip Butterfly

Mae modd cyflenwi is-adran o rywogaethau a data safle a gedwir gan y Canolfannau Cofnodi Lleol fel Haenau Rhybudd, drwy Gytundeb Trwydded Data sydd wedi’i greu’n benodol i ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Mae’r rhain yn cael eu cadw ar gael ar system TG y cwsmeriaid a gellir eu mapio ar y mapiau sylfaen OS gan ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd GIS.

Fel rhan o’r gwasanaeth, mae CGBGC yn gallu cyflwyno diweddariadau rheolaidd, bob chwarter neu 6 mis fel rheol, i’r cwsmer. Bydd y diweddariadau hyn yn cynnwys unrhyw ychwanegiadau a wneir i’r bas data cofnodi. Mae modd darparu hwn fel gwasanaeth unigol neu gan Ganolfannau Cofnodi Lleol Cymru.


Rheoli data

9.maybe common darter

Casglu a rheoli data am rywogaethau a chynefinoedd i gynnwys cyfnewid data gyda chofnodwyr VC ar gyfer dilysu a rheoli’r data sy’n cael eu cyfnewid gyda Phorth NBN.

Gwasanaeth digideiddio

Tiger Moth Larva
  • Digideiddio data cynefinoedd Cam 1/NVC neu ffiniau safleoedd yn fformat GIS.
  • Bwydo cofnodion am rywogaethau o fformat papur i fformat electronig.
  • Adfer data a gedwir mewn fformatau electronig sydd wedi dod i ben.


Dosbarthiad rhywogaethau

Common Blue

Mapiau’n dangos dosbarthiad rhywogaeth unigol neu grŵp tacson yn ôl sgwâr grid.

Dadansoddi a Modelu Data GIS

  • Asesiad Bioamrywiaeth lle mae data sy’n defnyddio ystod o nodweddion yn cael eu cyfuno i greu un haen rhybudd yn priodoli’r gwerth bioamrywiaeth cyffredinol.
  • Modelu cysylltedd a darnio cynefinoedd.
  • Modelu metaboblogaeth a thebygolrwydd y bodoli.
  • Dadansoddiad hydrolegol (modelu symudiad dŵr ar draws arwyneb).
  • Dadansoddi erydiad (modelu’r erydu a’r gwaddodi ar draws arwyneb).

Esiamplau o Astudiaethau Achos

Asesiadau Bioamrywiaeth ar gyfer Cynllunio Ymlaen Llaw
Astudiaeth o Gysylltedd Bioamrywiaeth ac Ecolegol mewn Aneddiadau yn Sir Gaerfyrddin.