Archif Prosiectau

Biodiversity assessment for Pembrokeshire

Teclyn Cynllunio Cyfleoedd Cadwraeth

Datblygwyd map gwe ar gyfer Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro i oleuo gwaith cadwraeth ymarferol ar y safle. Mae’r teclyn hwn yn galluogi defnyddwyr i weld gwybodaeth sy’n ymwneud â gwerth bioamrywiaeth, cofnodion rhywogaethau ac addasrwydd cynefinoedd ar gyfer y sir gyfan. Mae’r holl ddata hyn wedi’u creu a’u curadu gan CGBGC.

Her Sgwâr Cas-lai

I wella dealltwriaeth cyfranogwyr a sgiliau mewn cofnodi biolegol. Mae’r Her Sgwâr yn brosiect partneriaeth sy’n annog grwpiau cymunedol i ymwneud â chofnodi biolegol, i ennyn brwdfrydedd a hyfforddi pobl i nodi, cofnodi a chyfeirio eu cofnodion biolegol tuag at eu Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol, gan dargedu ardaloedd lle mae bylchau hysbys mewn cofnodi. Nodau’r prosiect hwn oedd:

  • Cynhyrchu cofnodion biolegol dilys mewn ardaloedd o Sir Benfro sydd â lefelau hanesyddol isel o gofnodi bywyd gwyllt
  • Gwella dealltwriaeth cyfranogwyr a sgiliau mewn cofnodi biolegol

Adroddiad Her Sgwâr


Biodiversity assessment for Aberystwyth

Asesiad Bioamrywiaeth

Astudiaeth o Fioamrywiaeth a Chysylltedd Ecolegol o fewn Ardaloedd Aneddiadau yn Sir Gaerfyrddin. Aseswyd Aberaeron, Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion. Roedd y gwaith hwn yn cyfuno dynodiadau rhywogaethau, cynefinoedd a safleoedd drwy ddadansoddiad ystadegau ffocal.

Asesiadau Bioamrywiaeth ar gyfer Blaengynllunio yng Nghaerfyrddin

Archwiliad Cyfalaf Naturiol

Coladu gwybodaeth gryno ar fioamrywiaeth a’r amgylchedd ehangach i gynorthwyo’r gymuned ffermio yng Ngorllewin Cymru i arallgyfeirio buddiannau